Skip to Menu Skip to Search Contact Us Portugal Websites & Languages Skip to Content

1. Warunki ogólne

1.1 Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie oferty lub usługi oraz wszystkie wynikające zależności umowne pomiędzy SGS SA, którąkolwiek spółką afiliowaną SGS SA lub którymkolwiek ich przedstawicielem (w każdym przypadku “SGS”) a osobą ubiegającą się o usługi certyfikacyjne („Klient”) będą podlegały niniejszym Warunkom Ogólnym.

1.2 Niniejsze Warunki Ogólne, oraz, jeśli dotyczy, Oferta, Zgłoszenie, Regulamin Postępowania, Znaki Certyfikacyjne SGS, Warunki Licencyjne stanowią całe porozumienie („Kontrakt”) pomiędzy Klientem i SGS w związku z przedmiotem niniejszych Warunków Ogólnych. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, wszelkie zmiany Kontraktu nie będą ważne jeśli nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez lub w imieniu Klienta i SGS.

1.3 Jeśli zostanie wystawiony Certyfikat na rzecz Klienta, SGS będzie świadczyć Usługi z zachowaniem odpowiedniej staranności i wykorzystaniem umiejętności oraz zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Postępowania Organu Certyfikującego. Egzemplarz takiego Regulaminu, z wszelkimi dotychczasowymi zmianami, zostanie dostarczony Klientowi przez Organ Certyfikujący z chwilą rozpoczęcia Usług.

2. DEFINICJE

Organ Akredytujący” oznacza organizację (zarówno publiczną jak i prywatną) posiadającą uprawnienia do wyznaczania Organów Certyfikujących;

Zgłoszenie“ oznacza wniosek Klienta o świadczenie usług;

Certyfikat“ oznacza Certyfikat wydany przez kompetentny Organ Certyfikujący;

Organ Certyfikujący” oznacza spółki SGS posiadające uprawnienia do wydawania Certyfikatów;

Regulamin postępowania” oznacza regulamin postępowania wydany przez Organ Certyfikujący zgodnie z odpowiednim trybem certyfikacyjnym;

Oferta” oznacza zakres usług jakie mają być świadczone przez SGS dla Klienta.

"Raport" raport wystawiany przez SGS dla Klienta, określający czy będzie wydane zalecenie wystawienia Certyfikatu.

Warunki Licencji na Znak Certyfikacyjny SGS” oznaczają warunki korzystania z licencjonowanego znaku certyfikacyjnego SGS.

3. USŁUGI

3.1 Niniejsze Warunki Ogólne obejmują następujące usługi (“ Usługi”):

(a) certyfikacja systemów w zakresie: jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz inne rodzaje certyfikacji w systemie zarządzania zgodnie z międzynarodowymi lub krajowymi normami;

(b) certyfikacja zgodności produktów zgodnie z Dyrektywami Komisji Europejskiej lub krajowymi przepisami legislacyjnymi i certyfikacja produktów zgodnie z nieobowiązkowymi dokumentami normatywnymi, specyfikacjami lub przepisami technicznymi;

(c) certyfikacja w zakresie usług zgodnie z nieobowiązkowymi dokumentami normatywnymi, specyfikacjami lub przepisami technicznymi;

(d) certyfikacja procesów;

(e) certyfikacja umiejętności.

3.2 Na zakończenie programu oceny, SGS przygotuje i przedłoży Klientowi Raport. Wszelkie zalecenia udzielone w Raporcie nie są wiążące dla Organu Certyfikującego, a decyzja dotycząca wydania Certyfikatu podejmowana jest według wyłącznego uznania Organu Certyfikującego.

3.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że SGS, w wyniku zawarcia Kontraktu lub świadczenia Usług, nie wstępuje w obowiązki Klienta ani strony trzeciej, ani nie zwalnia ich z żadnej odpowiedzialności, ani w inny sposób nie przejmuje, nie umniejsza ani nie zobowiązuje się do zwolnienia Klienta z zobowiązań wobec jakiejkolwiek strony trzeciej lub strony trzeciej Klienta.

3.4 Certyfikacja, zawieszenie, odwołanie lub anulowanie Certyfikatu będzie wykonane zgodnie z odpowiednim Regulaminem Postępowania.

3.5 SGS może zlecić wykonanie Usług w całości lub części przedstawicielowi lub podwykonawcy a Klient upoważnia SGS do ujawnienia przedstawicielowi lub podwykonawcy wszystkich informacji koniecznych do realizacji Usług.

4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

4.1 Klient zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie próbki produktów, dostęp, pomoc, informacje, zapisy, dokumentacja i urządzenia były do dyspozycji SGS na żądanie SGS, w tym pomoc odpowiednio wykwalifikowanego, poinformowanego i upoważnionego personelu Klienta. Klient ponadto udostępni nieodpłatnie dla SGS odpowiednie miejsce do odbywania spotkań.

4.2 W zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa, Klient potwierdza, że nie został nakłoniony do zawarcia Kontraktu w oparciu o jakąkolwiek gwarancję, oświadczenie, deklarację, zapewnienie, postanowienie, porozumienie, przyrzeczenie, odszkodowanie czy zobowiązanie oraz w związku z tym nie została udzielona mu żadna gwarancja, oświadczenie, deklaracja, zapewnienie, postanowienie, umowa, odszkodowanie czy zobowiązanie z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem tego co określają niniejsze Warunki Ogólne. Ponadto, w zakresie w jakim został nakłoniony zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie wszelkich roszczeń, praw lub środków zadośćuczynienia, do których miałby prawo w przeciwnym razie z tego tytułu. Wszelkie warunki lub postanowienia zawarte w dokumentach Klienta w standardowej formie, które są niezgodne, lub które mogą oznaczać zmianę lub uzupełnienie niniejszych Warunków Ogólnych będą całkowicie bezskuteczne, chyba że zostaną one wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez SGS.

4.3 Klient podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby usunąć lub naprawić wszelkie przeszkody lub przerwy w realizacji Usług.

4.4 Aby umożliwić SGS zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, higieny i pracy Klient udostępni SGS wszystkie informacje dotyczące istniejących lub potencjalnych zagrożeń, na jakie może być narażony personel SGS w czasie jego wizyt. SGS podejmie wszelkie zasadne kroki, tak aby personel SGS w czasie przebywania na terenie zakładu Klienta stosował się do wszystkich przepisów bhp Klienta, pod warunkiem, że Klient zapozna SGS z nimi.

4.5 W przypadku certyfikacji zgodności produktu na mocy Dyrektywy EC Klient zobowiązuje się zachowywać zgodność ze wszystkimi przepisami Dyrektywy. W szczególności Klient może załączać znak zgodności EC tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie wymagania Dyrektywy.
 
4.6 Klientowi wolno odtwarzać lub publikować streszczenia jakiegokolwiek raportu SGS tylko wówczas jeśli nie ma w nim nazwy SGS w żadnej postaci, lub Klient uzyskał uprzednio pisemne upoważnienie SGS. SGS zastrzega sobie prawo do wniesienia skargi w przypadku ujawnienia z naruszeniem niniejszej klauzuli lub ujawnienia, które SGS uważa według własnego wyłącznego uznania za nadużycie. Klient zobowiązuje się nie podawać do wiadomości publicznej szczegółów dotyczących sposobu, w jaki SGS wykonuje, prowadzi i realizuje swoje czynności.

4.7 Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania SGS o wszelkich zmianach na terenie jego zakładu, które mogą wpłynąć na system jego zarządzania, obsługę produktów, proces lub umiejętności. Wszelkie naruszenie obowiązku poinformowania może skutkować anulowaniem Certyfikatu. Ponadto Klient zobowiązany jest do informowania SGS o istnieniu jakichkolwiek ważniejszych niezgodności stwierdzonych w czasie kontroli przeprowadzanej przez Klienta, jego wspólników lub urzędy publiczne.

5. OPŁATY I PŁATNOŚCI

5.1 Opłaty podane Klientowi obejmują wszystkie etapy prowadzące do zakończenia programu oceny lub czynności i przedłożenia Raportu oraz okresowych kontroli, jakie będą przeprowadzane przez SGS w celu utrzymania Certyfikatu. Ponieważ opłaty bazują na stawce obowiązującej w momencie złożenia Oferty, SGS zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłat w czasie okresu rejestracyjnego. SGS może również zwiększyć swoje opłaty jeśli polecenia Klienta ulegną zmianie lub okażą się niezgodne z początkowymi szczegółami przekazanymi dla SGS zanim SGS podał odpowiednią ofertę opłat. Klienci będą poinformowani o wszelkich zwiększeniach opłat.

5.2 Dodatkowe opłaty będą naliczone za czynności, które nie zostały ujęte w Ofercie oraz za prace, które okażą się konieczne w wyniku ustalonych niezgodności. Obejmują one m.in. koszty wynikające z:

(a) powtórzenia części lub całości programu oceny lub czynności ze względu na niezastosowanie się do procedur i przepisów rejestracyjnych;

(b) dodatkowych prac spowodowanych zawieszeniem, anulowaniem i/lub ponownym wystawieniem Certyfikatu;

(c) ponownej oceny ze względu na zmiany w systemie zarządzania lub produktach, procesie lub usługach; lub

(d) zastosowania się do wezwania sądowego celem przedłożenia dokumentów lub złożenia zeznań w związku z pracami wykonanymi przez SGS.

5.3 Z zastrzeżeniem klauzuli 5.2, opłaty dodatkowe będą płatne według stawek SGS aktualnie obowiązujących w przypadku pilnych zamówień, anulowania lub zmiany harmonogramu usług lub powtórzenia w części lub w całości programu oceny lub czynności, które okażą się niezbędne zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie postępowania.

5.4 Egzemplarz obowiązujących stawek SGS udostępniany jest przez SGS na życzenie.

5.5 Jeśli nie zostało inaczej stwierdzone wszystkie podane opłaty nie obejmują kosztów podróży i utrzymania (którymi zostanie obciążony Klient zgodnie z Polityką SGS dot. kosztów podróży). Wszystkie opłaty i dodatkowe należności nie obejmują obowiązujących podatków VAT, podatku od sprzedaży lub podobnego podatku w odnośnym kraju.

5.6 Po złożeniu Raportu Klientowi, SGS wystawi fakturę Klientowi. Faktury na dodatkowe i dalsze prace będą wystawiane po zakończeniu odpowiedniego zadania. Jeśli nie uzgodniona została płatność zaliczkowa, wszystkie faktury są płatne w ciągu trzydziestu (30) dni od daty każdej faktury („Termin Płatności”) bez względu na to czy system lub produkty Klienta kwalifikują się do certyfikacji, w przeciwnym razie naliczane będą odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie (lub w takiej wysokości jaka zostanie ustalona na fakturze) od Terminu Płatności włącznie do dnia, w którym płatność została faktycznie otrzymana.

5.7 Wszelkie korzystanie przez Klienta z jakiegokolwiek Raportu lub Certyfikatu lub informacji tam zawartych jest uwarunkowane terminową zapłatą wszystkich opłat i należności. Obok środków odszkodowawczych określonych w Regulaminie postępowania, SGS zastrzega sobie prawo do zakończenia lub przerwania całej pracy i/lub doprowadzenia do wstrzymania lub anulowania Certyfikatu w stosunku do Klienta, który nie uiszcza w terminie płatności za fakturę.

5.8 Klient nie będzie uprawniony do zatrzymania lub odroczenia płatności jakiejkolwiek kwoty należnej dla SGS z tytułu sporów, roszczeń wzajemnych czy wzajemnego rozliczenia należności, które rzekomo mogą należeć się od SGS.

5.9 SGS może wnieść powództwo o ściągnięcie niezapłaconych opłat do sądu kompetentnej jurysdykcji.

5.10 Klient zapłaci wszystkie koszty ściągnięcia należności, w tym zasadne wynagrodzenie adwokatów i inne związane z tym koszty.

6. ARCHIWIZOWANIE

6.1 SGS zobowiązuje się przechowywać w swoich archiwach wszystkie materiały związane z programem oceny oraz programem kontroli dotyczącej takiego Certyfikatu przez okres wymagany przez odpowiedni Urząd Akredytacyjny lub zgodnie z prawem w kraju Organu Certyfikującego.

6.2 Pod koniec okresu archiwizacji, SGS przeniesie, zatrzyma, lub pozbędzie się materiałów według własnego uznania, chyba, że otrzyma inne instrukcje od Klienta. Opłaty za wykonanie takich instrukcji zostaną zafakturowane na Klienta.

7. RAPORT I PRAWO WŁASNOŚCI DO CERTYFIKATU ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie dokumenty, w tym m.in. Raport lub Certyfikat, przekazany przez SGS oraz prawo autorskie w nim zawarte będzie i pozostanie własnością SGS, a Klient w żaden sposób nie zmieni i nie będzie błędnie interpretować zawartości takich dokumentów. Klient będzie miał prawo sporządzać kopie tylko i wyłącznie do własnych celów wewnętrznych. Kopie Certyfikatów dostępne są na życzenie do zewnętrznych celów informacyjnych.

8. PRZEKAZ INFORMACJI

Klient może promować posiadaną certyfikację zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, który dotyczy korzystania ze znaków certyfikacyjnych. Korzystanie z nazwy firmowej SGS lub innych zastrzeżonych znaków towarowych do celów reklamowych nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody SGS.

9. POUFNOŚĆ

9.1 W znaczeniu stosowanym w tym dokumencie, “Informacje Poufne” będą oznaczać wszelkie zastrzeżone ustne lub pisemne informacje jakie jedna strona może uzyskać od drugiej stosownie do Kontraktu lub informacje przekazane odnośnie działalności drugiej strony, jednak takie Informacje Poufne nie będą obejmować informacji, które (1) są lub zostaną podanej do wiadomości publicznej; (2) były dostępne dla strony otrzymującej bez wymogu zachowania poufności przed datą ich ujawnienia przez stronę ujawniającą; (3) zostały ujawnione stronie przez niezależną stronę trzecią z prawem do dokonania takiego ujawnienia.

9.2 Jeśli prawo lub organ sądowniczy, państwowy lub inny organ regulacyjny nie stanowi inaczej, żadna ze stron, ani ich przedstawiciele czy podwykonawcy, nie będą wykorzystywać Informacji Poufnych w innym celu niż w związku z Kontraktem i nie będą ujawniać Informacji Poufnych drugiej strony żadnej osobie, czy podmiotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem tego co zostało wyraźnie przewidziane w niniejszych Warunkach.

10. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1 Jeśli nie zostało inaczej uzgodnione, Kontrakt będzie obowiązywał (z zastrzeżeniem prawa do rozwiązania określonego w niniejszych Warunkach Ogólnych) przez okres określony w Ofercie („Okres Początkowy”). W dniu wygaśnięcia Okresu Początkowego, Kontrakt ulegnie automatycznemu przedłużeniu, chyba, że i dopóki jedna ze stron nie poinformuje drugiej strony na piśmie, że Kontrakt ma być rozwiązany, przynajmniej na trzy miesiące przed wygaśnięciem Okresu Początkowego lub za trzymiesięcznym wypowiedzeniem w każdym czasie po zakończeniu Okresu Początkowego.

10.2 SGS jest uprawniona, w każdym czasie, przed wystawieniem Certyfikatu, do rozwiązania Kontraktu jeśli Klient dopuści się istotnego naruszenia swoich obowiązków i, po otrzymaniu zawiadomienia o takim naruszeniu, Klient nie naprawi takiego naruszania w ciągu 30 dni ku zadowoleniu SGS.

10.3 Każda ze stron będzie uprawniona do natychmiastowego zakończenia świadczenia Usług w przypadku jakiegokolwiek postępowania układowego z wierzycielami, bankructwa, niewypłacalności, likwidacji lub rozwiązania działalności przez drugą stronę.

10.4 Jeśli nie zostało inaczej uzgodnione na piśmie, prawa i obowiązki stron określone w klauzulach 8, 9, 12, 13 i 14 będą obowiązywały bez względu na zakończenie Usług czy zakończenie Kontraktu.

10.5 W przypadku, gdy Klient przeniesie swoje działania na inną organizację, przeniesienie Certyfikatu będzie podlegać uprzedniej pisemnej zgodzie Organu Certyfikującego. W przypadku udzielenia takiej zgody, korzystanie z Certyfikatu przez nową organizację będzie podlegać Kontraktowi.

11. SIŁA WYŻSZA

Jeśli SGS nie będzie mogła wykonywać lub zakończyć usług, na które zawarty został Kontrakt, z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza kontrolą SGS, w tym m.in. z powodu zdarzeń losowych, wojny, aktów terrorystycznych lub akcji protestacyjnych; nieuzyskanie pozwoleń, licencji lub rejestracji; choroby, śmierci lub rezygnacji personelu lub braku wypełnienia przez Klienta jego obowiązków na mocy Kontraktu, Klient zapłaci SGS:

(a) kwotę wszystkich przerwanych wydatków faktycznie dokonanych lub poniesionych;

(b) proporcjonalną część uzgodnionych opłat odpowiadającą części (jeśli dotyczy) faktycznie wykonanych usług;

a SGS będzie zwolniony z całej odpowiedzialności za częściowe lub całościowe niewykonanie wymaganych Usług.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI i ODSZKODOWANIA

12.1 SGS zobowiązuje się zachować należytą staranność i umiejętności przy realizacji Usług i zgadza się ponieść odpowiedzialność wyłącznie w przypadkach udowodnionego zaniedbania.

12.2 Żadne postanowienie niniejszych Warunków Ogólnych nie będzie wyłączać ani ograniczać odpowiedzialności SGS względem Klienta, w przypadku śmierci lub obrażeń osobistych lub oszustwa czy jakiejkolwiek sprawy wynikającej z zaniedbania SGS, w związku z którą wyłączenie lub ograniczanie jej odpowiedzialności byłoby nielegalne.

12.3 Z zastrzeżeniem klauzuli 12.2, pełna odpowiedzialność SGS wobec Klienta odnośnie jakiegokolwiek roszczenia z powodu straty, szkód lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju lub z jakiegokolwiek tytułu będzie ograniczona, w odniesieniu do jednego zdarzenia lub serii powiązanych zdarzeń, do kwoty równiej opłatom dokonanym dla SGS na mocy Kontraktu (z wyłączeniem podatku VAT z tego tytułu).

12.4 Z zastrzeżeniem klauzuli 12.2, SGS nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za roszczenia z tytułu straty, szkód lub wydatków chyba, że postępowanie arbitrażowe zostanie wszczęte w ciągu jednego roku od daty wykonania przez SGS usługi, która daje podstawę do roszczenia lub w przypadku jakiegokolwiek domniemanego niewykonania usługi w ciągu roku od daty, kiedy taka usługa powinna zostać ukończona.

12.5 Z zastrzeżeniem klauzuli 12.2, SGS nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Klienta ani wobec strony trzeciej:

(a) z tytułu straty, szkód lub wydatków wynikających z (i) niewypełnienia przez Klienta jego zobowiązań niniejszym określonych (ii) wszelkich działań podjętych lub nie podjętych na podstawie Raportów lub Certyfikatów; oraz (iii) wszelkich nieprawidłowych wyników, Raportów lub Certyfikatów wynikających z niejasnych, błędnych, niepełnych, mylących lub fałszywych informacji dostarczonych dla SGS;

(b) za utratę zysków, stratę produkcji, utratę przedsiębiorstwa lub koszty poniesione w wyniku przerw w działalności, straty dochodów, straty możliwości, straty kontraktów, straty perspektyw, straty w korzystaniu, straty wartości firmy lub uszczerbek na reputacji, straty przewidywanych oszczędności, koszty lub wydatki poniesione w związku z wycofaniem produktu, koszty lub wydatki poniesione na zmniejszanie start oraz straty lub szkody wynikającej z roszczeń strony trzeciej (w tym m.in. roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkty) jakie może ponieść Klient; i

(c) z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich lub wynikowych strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju (bez względu na to czy zaliczają się do szkód lub strat określonych w pkt. (b) powyżej).

12.6 Z wyjątkiem okoliczności udowodnionego zaniedbania lub oszustwa ze strony SGS, Klient ponadto wyraża zgodę na zabezpieczenie i ubezpieczenie SGS, jego urzędników, pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców na okoliczność wszelkich roszczeń (faktycznych lub potencjalnych) ze strony stron trzecich z tytułu strat, szkód lub wydatków jakiegokolwiek pochodzenia, w tym wszystkich kosztów sądowych wynikających z jakiegokolwiek tytułu (i) w związku z wykonaniem, domniemanym wykonaniem lub niewykonaniem Usług lub (ii) wynikających czy związanych z produktem, procesem lub usługą będącą przedmiotem certyfikacji Klienta (w tym m.in. roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkty).

12.7 Każda ze stron uzyska odpowiednie ubezpieczenie, aby objąć nim swoje zobowiązania na mocy Kontraktu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Jeśli  jakiekolwiek postanowienie Warunków Ogólnych okaże się niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, to nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem oraz wykonalność pozostałych postanowień.

13.2 Jeśli nie zostało to wyraźnie przewidziane w Warunkach Ogólnych, Klient nie może scedować ani przelać żadnego ze swoich praw wynikających z tych Warunków Ogólnych bez uprzedniej pisemnej zgody SGS.

13.3 Żadna ze stron nie sceduje Kontrataku bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym zgoda taka nie będzie bezzasadnie odmówiona. Wszelka cesja nie będzie zwalniać cedenta z żadnych zobowiązań czy obowiązków na mocy Kontraktu.

13.4 Ustawa o Kontraktach z 1999r. (Prawa Stron Trzecich) nie będzie miała zastosowania do niniejszych Warunków Ogólnych ani do Kontraktu.

13.5 Strona udzielająca zawiadomienia na mocy niniejszych Warunków Ogólnych musi udzielić je w formie pisemnie i doręczyć osobiście lub wysłać pocztą pierwszą klasą z uiszczoną opłatą lub faksem na adres drugiej strony podany w Zgłoszeniu. Zawiadomienie będzie uważane za doręczone drugiej stronie:

(a) w dniu doręczenia, jeśli doręczone osobiście;

(b) po trzech dniach od daty nadania, jeśli wysłane pocztą pierwszą klasą;

(c) w czasie wskazanym na wiadomości potwierdzającej przekaz faksowy Strony wysyłającej, jeśli wysłane faksem.

13.6 Strony przyjmują do wiadomości, że SGS świadczy Usługi Klientowi jako niezależny wykonawca, i że Kontrakt nie tworzy żadnej spółki, przedstawicielstwa, stosunku pracy czy stosunku powierniczego pomiędzy SGS a Klientem.

13.7 Wszelkie zaniechanie przez SGS żądania od Klienta wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków na mocy niniejszych Warunków Ogólnych lub Kontraktu nie będzie stanowić zrzeczenia się praw SGS do żądania wykonania takich lub innych zobowiązań.

14. SPORY

Jeśli nie zostało to wyraźnie uzgodnione inaczej, wszystkie spory wynikające na tle lub w związku z niniejszymi Warunkami Ogólnymi lub Kontraktem będą podlegały prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby SGS Polska Sp. z o.o.